IEnglish Learning Framework

IEnglish Learning Framework
Khung tham chiếu tiếng Anh Châu Âu – chuẩn Cambridge.
Theo đề án Ngoại ngữ của Bộ GDĐT (2008-2020), việc giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngữ sẽ được đánh giá theo Khung trình độ chung châu Âu (tên đầy đủ là Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu). CEFR (The Common European Framework of Reference ) được Hội đồng Châu Âu thiết kế nhằm mục đích cung cấp các tiêu chuẩn tham chiếu cho việc đánh giá, học tập và giảng dạy ngôn ngữ của Châu Âu. CEFR đặt ra những tiêu chuẩn quốc tế cho các chương trình giảng dạy, thiết kế môn học và các kỳ thi ngôn ngữ.
Các chương trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tại IEnglish đều được thiết kế theo Khung Tham Chiếu chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR) và các bài thi tiếng Anh chuẩn hóa quốc tế của Cambridge giúp học viên tự tin giao tiếp bằng Tiếng Anh và sẵn sàng cho các kỳ thi Tiếng Anh Quốc tế.
 
Các chương trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tại iEnglish đều được thiết kế theo Khung Tham Chiếu chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR)

 
cơ sở liên kết